Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Katedra cievnej chirurgie, Lekárska fakulta, SZU, Bratislava
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Peter Beňo
Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok
MUDr. František Rusnák
Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok
MUDr. Milan Podolec
Ústredná vojenská nemocnica SNP, Fakultná nemocnica, Ružomberok
Dlhodobé výsledky revaskularizačnej liečby kritickej končatinovej ischémie
MUDr. Ernest Biroš
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Zdeněk Kříž
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Zdeněk Konečný
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.
II. chirurgická klinika, Centrum cévních onemocnění, FN u sv. Anny v Brně a LF MU, Brno
Steal fenoménem indukovaná non-okluzivní mesenterická ischémie jako časná komplikace implantované aorto-biprofundální rekonstrukce
MUDr. Ľudovít Hajnovič, PhD.
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Klinikum Chemnitz, Germany
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Národný ústav srdcovocievnych chorôb, Bratislava, Slovakia
Dr. med. Ludwig Schütz
Klinik für Orthopädie, Unfall- und Handchirurgie, Klinikum Chemnitz, Germany
Influence of blood supply on fracture healing of vertebral bodies
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Katedra cievnej chirurgie, Lekárska fakulta, SZU, Bratislava
Kinking arteria carotis
Cieľ práce: Základným cieľom všetkých intervencií na karotických artériách je prevencia mozgových príhod prameniacich z karotickej bifurkácie. Deformácie priebehu a. carotis nie sú zriedkavé. Otázke benefitu chirurgickej liečby elongácie, tortuozity, kinkingu a koilingu a. carotis je síce v poslednom období venovaných relatívne mnoho prác, ostáva však veľa nejasností (etiológia, priebeh, klinický význam a optimálna liečba). Materiál a metodika: Táto práca podáva prehľad súčasného stavu poznatkov na základe štúdia vybraných prác uverejnených v angličtine od 60. rokov do súčasnosti. Zamerali sme sa najmä na pohľad jednotlivých autorov na klasifikáciu, prirodzený priebeh, význam entity z hľadiska ohrozenia pacientov cerebrálnou ischémiou, ďalej na diagnostiku, voľbu optimálneho terapeutického postupu v prípadoch, kedy je indikovaná chirurgická liečba. Výsledky citovaných autorov sme porovnali s vlastnými klinickými skúsenosťami a súborom pacientov operovaných v rokoch 2012 – 2016. Výsledky: V súčasnosti je v platnosti klasifikácia navrhnutá Metzom et al. a Weibelom s Fieldsom. Táto klasifikácia je jednoduchá, výstižná a v klinike ľahko aplikovateľná. Prevalencia kinkingu a. carotis v bežnej populácii sa udáva v priemere 1,3 %. Pri hodnotení pacientov vyšetrovaných pre hemisferálne alebo nonhemisferálne prejavy cerebrálnej ischémie je prevalencia vyššia: 16 až 26 %. Pellegrino et al. (1998) udávajú prevalenciu až 25,9 %. Do 60 rokov veku sa nepozoruje rozdiel v prevalencii medzi pohlaviami. Vo veku nad 60 rokov bola zaznamenaná vyššia prevalencia u žien. Vo vyššom veku sa predpokladá vplyv starnutia cievnej steny. Naproti tomu u detí a mladých ľudí do 40 rokov možno pri absencii známok aterosklerotického postihnutia cievnej steny predpokladať kongenitálny pôvod deformácií karotických artérií. Symptomatológia ochorenia vrátane mozgovocievnej príhody (MCP) sa môže prejaviť aj v prípadoch bez aterosklerotického postihnutia steny karotickej artérie. Ak ide o patofyziologický mechanizmus vzniku ischémie, pripúšťa sa síce možnosť tromboembolického mechanizmu, dôležitejší sa však zdá hemodynamický mechanizmus: výrazné spomalenie až zastavenie prietoku krvi pri tranzitórnej hypotenzii, v spánku, pri rotácii hlavy a krku. Klinické prejavy a príznaky môžu byť hemisferálne, nonhemisferálne (predovšetkým vertebrobazilárne) a okulárne. V diagnostike hrajú dominantnú úlohu zobrazovacie metodiky (najmä farbou kódované ultrasonografické vyšetrenie a CT angiografia). Endovaskulárna korekcia tortuozity a kinkingu prakticky neprichádza do úvahy. K otvorenej chirurgickej korekcii sú indikovaní pacienti predovšetkým s hemisferálnou symptomatológiou (TIA, MCP), pri nonhemisferálnej symptomatológii so závažným stupňom kinkingu. Korekcia deformít u asymptomatických pacientov je kontroverzná a prichádza do úvahy len v prípadoch verifikovaného ťažkého kinkingu a pri súčasnej oklúzii kontralaterálnej karotickej artérie. V týchto prípadoch indikácia vychádza zo snahy o prevenciu uzáveru ACI. V zostavách špecializovaných pracovísk sa pohybuje podiel korekcie kinkingu na celkovom počte chirurgických korekcií v oblasti extrakraniálneho priebehu a. carotis na úrovni 10 – 12 %. V našom materiáli je to 11,7 %. V literatúre udávané výsledky, výskyt komplikácií a dlhodobá priechodnosť rekonštrukcií sú veľmi dobré. Naše skúsenosti sú podobné. Záver: V súčasnej svetovej odbornej literatúre sa venuje značný priestor problematike kinkingu arteria carotis a jeho optimálneho manažmentu. Adekvátna liečba týchto deformít sa môže odrážať v dobrých výsledkoch spojených s nízkou mortalitou a morbiditou. V problematike však ostáva naďalej veľa nejasností. Pre ich jednoznačné vyriešenie chýbajú v súčasnosti randomizované multicentrické štúdie a medzinárodné odporúčania.
Kľúčové slová: arteria carotis, kinking, manažment

Kinking of the carotid artery
Objective: General aim of all carotid arteries interventions is prevention of ischaemic attacks originating in carotid bifurcation. Deformations of carotid artery are relatively frequent. Recently there have been published a lot of works dealing with benefits of surgical treatment of the elongation, tortuosity, kinking and coiling of the carotid arteries. But, however, many unclair questions are still persisting (etiopathogenesis, natural history, clinical significance and optimal management). Methods: This paper deals with the contemporary state of knowledge researching selected scientific works published in English language since 60-ties years to present time. We have been focused on the classification, natural history, and clinical significance of the entity from the point of view of cerebral ischaemia, diagnostic practices and choice of optimal treatment methods in indicated cases, as well. We have compared these knowledge with our own experience and results of surgical correction of carotid artery kinking during the course of five years (2012 – 2016). Results: Contemporary, there is generally aaccepted the classification proposed by Metz and Weibel with Fields in early 60. years because of its simple clinical use. The prevalence of the ICA deformities in general population has been indicated 1,3 %. The prevalence is higher in the population of patients evaluated because of signs of cerebral ischaemia: 16 to 26 %. Pellegrino et al. (1998) have found this entity even in 25,9 %. There is no difference between genders in patients of age up to 60 years. In older patients there is higher prevalence in females. In older patients we can suppose influence of aging process on vascular wall. On the opposite, in children and younger persons up to 40 years it is possible to suppose congenital origin of deformations. Symptoms of the disease including TIA and brain infarction may arise without any atherosclrotic changes of the carotic artery wall. As concerns the pathophysiologic mechanism www.solen.sk | 2019;11(2) | Vaskulárna medicína 67 Hlavná téma of ischaemia many authors accept also the possibility of thromboembolism. But, however, haemodynamic mechanism seems to be more acceptable (severe reduction of the blood flow in transitory hypotension, asleep or in rotation of head and neck). Signs of ischaemia may be haemispheral, nonhaemispheral or ocular. Imaging methods especially colour coded Doppler ultrasound and CT angiography play a dominant role in diagnostics. Endovascular treatment of carotid artery kinking is practically impossible. Indication for open surgical reconstruction represent particularly haemispheral symptomatology (TIA, stroke), heavy kinks in nonhaemispheral signs. Correction of deformities in asymptomatic patients is acceptable only in cases of high grade of deformity or in patients with contralateral occlusion of the ICA. Published proportion of kinking correction in the global carotic surgery in major centres is 10 – 12 %. In our material it was 11,7 %. Published results of surgical corrections, morbidity and mortality and long-term patency and our own results are excellent. Conclusion: In spite of great extent of recently published works on the problems of carotis artery kinking still persist many unclair questions. For their clear solution there is lack of multicentric randomised studies and guidelines.
Key words: carotid artery carotis, kinking, management
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
I. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
Význam hematologických markerov z pohľadu kardiovaskulárneho rizika
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Monika Brunclíková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Alena Strýčková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UN Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a UN Martin
Emicizumab, nová éra liečby pacientov s hemofíliou A
Z HISTÓRIE MEDICÍNY
Mgr. Matej Gogola, PhD.
Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky LF UK, Bratislava
Univerzitné štúdium medicíny na Slovensku v prvých rokoch existencie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
MUDr. Matej Zanovit
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
MUDr. Matej Ondruška
Oddelenie cievnej chirurgie, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica
Skúsenosti zo študijného pobytu na cievnej chirurgii v ASAN MEDICAL CENTER
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
XVI. angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. Interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Bratislava, Bratislava
prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc.
IV. Interná hematologická klinika Lekárskej fakulty v Hradci Králové, Karlova Univerzita v Prahe
doc. MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.
Centrum hemostázy a trombózy, Alpha Medical, s. r. o., Košice
Hemostáza a trombóza opäť hlavnou témou v Martine
created by © zooom.sk s.r.o.