Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika Lekárskej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Claudicatio intermittens ako dôležitý príznak ischémie končatín
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava
MUC. Mária Balgová
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a UN Bratislava
Periférne artériové ochorenie dolných končatín a globálne kardiovaskulárne riziko – možnosti ovplyvnenia v klinickej praxi
MUDr. Miroslav Malík
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Magdaléna Mižičková1
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Vladimír Javorka, PhD.
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Stanislav Páleník
Rádiologická klinika LF UK, SZU a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Denisa Čelovská, PhD.
I. interná klinika LF UK a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava
MUDr. Roman Slyško, PhD.
Oddelenie cievnej chirurgie UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
Endovaskulárna liečba kritickej končatinovej ischémie
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
Idelvion (Albutrepenonacog Alfa) − rekombinantný koagulačný faktor IX s predĺženým účinkom v liečbe hemofílie B
V súčasnosti máme k dispozícii v manažmente liečby hemofílie B okrem plazmatických koagulačných faktorov aj nový rekombinantný FIX (rFIX): albutrepenonakog alfa (Idelvion, CSL Behring, Marburg, Germany). Ide o fúzny proteín (FP), ktorý spája rFIX s rekombinantným ľudským albumínom (rAlbumín), a tým umožňuje predlžiť polčas eliminácie rIX-FP v krvnom obehu. Vďaka predĺženému biologickému polčasu je ho možné využiť v 7 – 14-dňovom profylaktickom režime. Tento článok opisuje výsledky publikovanej štúdie PROLONG-9FP, ktorá sledovala farmakologické vlastnosti a klinické použitie rIX-FP. Vo fáze III klinickej štúdie u predtým liečených pacientov so stredne ťažkou a ťažkou hemofíliou B, v profylaktickom režime (podávaný raz za 7 dní u detí a raz za 7 − 14 dní u adolescentov a dospelých) bol zaznamenaný pri rFIX-FP znížený ročný výskyt spontánnych krvácavých epizód. Použitie rIX-FP bolo taktiež účinné pri liečbe krvácavých epizód u pacientov s hemofíliou B na on demand liečbe a aj v rámci udržiavania hemostázy v perioperačnom období. V klinických štúdiách bol rIX-FP dobre tolerovaný, bez hlásenia výskytu inhibítorov. Klinické využitie rIX-FP poskytuje účinnú, dobre tolerovanú možnosť v manažmente liečby hemofílie B, ktorá je vďaka predĺženému polčasu menej zaťažujúca než doteraz používané plazmatické preparáty FIX.
Kľúčové slová: hemofília B, faktor IX, predĺžený biologický polčas, fúzny proteín, PROLONG-9FP

Idelvion (Albutrepenonacog Alfa) – recombinant coagulation factor IX with prolonged effect in the treatment of hemophilia B
Currently, we have in the treatment of hemophilia B in addition to plasma coagulation factors and new recombinant FIX (rFIX) albutrepenonakog alpha (Idelvion, CSL Behring, Marburg, Germany). It is a fusion protein (FP) that binds rFIX to recombinant human albumin (rAlbumine), thus allowing for a prolongation of the elimination half-life of rIX-FP in the blood. Due to the prolonged half-life can be used as a prophylactic regimen 7-14 days. This article describes the results of the published PROLONG-9FP study that looked at the pharmacological properties and clinical use of rIX-FP. In the phase III clinical trial in previously treated patients with moderate or severe haemophilia B, as a prophylactic regimen (administered once every 7 days for children and every 7-14 days for adolescents and adults) was recorded in rFIX-FP reduced annual incidence of spontaneous bleeding episodes. The use of rIX-FP was also effective in treating bleeding episodes in haemophilia B patients with on demand treatment and in maintaining hemostasis during the perioperative period. In clinical studies, rIX-FP was well tolerated, with no evidence of inhibitor incidence. Clinical use of rIX-FP provides an effective, well-tolerated treatment management option for hemophilia B, which, due to prolonged half-life, is less burdensome than the FIX-based plasma preparations.
Key words: hemophilia B, factor IX, prolonged biological half-life, fusion protein, PROLONG-9FP
ABSTRAKTY
Výber abstraktov z XXII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie v Jasnej, apríl 2018
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Matej Moščovič
Angiologická klinika, UPJŠ LF, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Martin Koščo
Angiologická klinika, UPJŠ LF, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Ľubomír Špak, MPH
Klinika intervenčnej angiológie, St. Georg Clinic, Hamburg, Nemecko
RNDr. Viera Habalová, PhD.
Ústav lekárskej biológie, UPJŠ LF, Košice
MUDr. Lenka Kačureková
Angiologická klinika, UPJŠ LF, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Zuzana Tormová
Angiologická klinika, UPJŠ LF, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika UPJŠ LF a UN L. Pasteura, Košice
Endoleak – „Achillova päta“ endovaskulárnej liečby aneuryzmy abdominálnej aorty
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Ústav patologickej fyziológie LF UK Bratislava
Recenzia knihy - Viera Štvrtinová et al.: Venózny tromboembolizmus
ODBORNÉ PODUJATIA
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Slovenská spoločnosť cievnej chirurgie SLS
Správa z XXII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou
Prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského Bratislava
XV. Angiologický deň Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
MUDr. Katarína Dostálová, PhD., MPH
Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
Dni praktickej obezitológie za účasti angiológov (21. – 22. júna 2018, hotel Chopok, Demänovská dolina)
created by © zooom.sk s.r.o.