Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
prezident výboru SSHT SLS
Hemofília A – úskalia a otázniky
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Tomáš Šimurda
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin
Hemofília A a riziko vzniku inhibítora – čo zmenila štúdia SIPPET?
Doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD.
Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA, s. r. o., Košice
Získaná hemofília A
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. Interná klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Tomáš Bolek
I. Interná klinika, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfúziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitná nemocnica Martin (UNM), Martin
Manažment vybraných kardiovaskulárnych ochorení u starších pacientov s hemofíliou A
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
Mgr. Zuzana Bárdyová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave
doc. RNDr. Denisa Nikodémová, PhD.
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
MUDr. Vladimír Neuschl
MRI s. r. o., Inštitút zobrazovacej diagnostiky v Trnave
CT koronarografia ako jedna z možností vyšetrenia koronárnych ciev
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha,  Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha
prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.
II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha , Ústav farmakologie, 3. LF UK Praha
Apixaban již více než dva roky dostupný v léčbě žilní trombembolické nemoci
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
PhDr. Katarína Melicherčíková
Fyziatricko-rehabilitačné oddelenie NÚSCH, a. s., Bratislava, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava
doc. MUDr. Katarína Gazdíková, PhD., MHA, MPH, mim. prof.
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií SZU Bratislava, Lekárska fakulta SZU Bratislava
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Lekárska fakulta SZU Bratislava, Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s., Bratislava
Rehabilitácia ako súčasť konzervatívnej liečby „thoracic outlet syndrómu“ (kazuistika)
V práci sa zaoberáme kompresívnymi syndrómami v oblasti hornej hrudnej apertúry hrudníka, pri ktorých dochádza k prejavom útlaku nervovo-cievneho zväzku, prebiehajúceho úžinou medzi hrudníkom a hornou končatinou. Syndróm hornej hrudnej apertúry (TOS) je ochorením, ktorým sa zaoberá cievna chirurgia. Prvé správy o tomto kompresívnom syndróme sa v literatúre udávajú na konci 19. storočia. Frekvencia výskytu TOS je udávaná rôzne, od 3 do 80 ochorení na 1 000 jedincov. Neurogénne príznaky sú v častosti výskytu na prvom mieste, ďalej arteriálne, a najmenej časté sú príznaky venózne. K útlaku ciev a nervov dochádza najmä pri určitých pohyboch ramien a hlavy. Často bývajú spôsobené vrodenými anomáliami. Medzi najčastejšie vrodené anomálie patrí nadpočetné krčné rebro a predĺžený priečny výbežok krčného stavca. Hypotrofia svalstva ramenných pletencov alebo naopak hypertrofia pri nadmernom preťažovaní horných končatín, prípadne aj niektoré druhy športov alebo zamestnaní, môžu viesť k obrazu TOS. V poslednom čase sa pracoviská zaoberajúce chirurgickou liečbou TOS zhodujú v názore, že existuje možnosť využitia komplexnej rehabilitačnej starostlivosti nielen v pooperačnom období, ale aj pred chirurgickým riešením. Metodika.V krátkosti prezentujeme kazuistiku 51-ročnej pacientky s TOS vľavo (zmiešaný neurogénny a arteriálny typ). Predstavíme rehabilitačnú terapiu a vhodné preventívne opatrenia pri konzervatívnom liečení TOS. Zdôrazňujeme dobrú spoluprácu fyzioterapeuta s pacientom a dodržiavanie odporučených opatrení. Rehabilitácia spočíva v korekcii nesprávneho držania tela a analyzovaní nesprávnych pohybových stereotypov a svalových dysbalancií. Rehabilitačná terapia sa musí navrhovať individuálne na základe klinického vyšetrenia pacienta. Nezastupiteľné miesto má manuálna terapia, strečing, nácvik správneho dýchania a ošetrenie trigger points v oblasti m. pectoralis minor. Terapiu môžeme doplniť aj vhodnou fyzikálnou liečbou. Záver.Rehabilitačná liečba TOS môže výrazne pomôcť zlepšiť kvalitu života pacienta.
Kľúčové slová: thoracic outlet syndóom, rehabilitácia, kompresívne syndrómy

Rehabilitation as part of conservative treatment of „thoracic outlet syndrome“ (case report)
Compression syndromes belong to vascular diseases and they can be largely chaaracterized by vascular symptomatology. Thoracic outlet syndrome (TOS) is very well defined. First reports on the compression syndrome in the literature have been recorded in the end of the 19th century. The incidence of the TOS varies between 3-80 cases of 1000 subjects. Neurogenic symptoms are mostly frequent. The proportion of arterial and venous symptoms is nearly equal. The compression of blood vessels and nerves is caused by the narrow space of the thoracic outlet and it is emphasized especially in certain movements of the arms and head. Congenital anomalies include excessive cervical rib and elongated transverse process of cervical vertebra very often can cause neurovacular compression. Symptomatology of TOS can be caused also by the hypotrophy or conversely hyperthrophy of shoulder girdle muscles. Excessive overloading of the upper extremities or even some kinds of sports or occupations may be causing this disease. Recently, most departments involved in the surgical treatment of TOS emphasize the role of comprehensive rehabilitation before surgery. Methodology.We present a case report of 51-years-old female with TOS left with combination of neurogenic and arterial type of symptomtology. We have introduced rehabilitative therapy and appropriate precautions in the conservative treatment of TOS with good result. Good cooperation between the physiotherapist and patient and patient´s compliance is very important. Physical therapy consists of correcting of the incorrect posture and incorrect analyzing movement patterns and muscle dysbalance. Physiotherapy must be designed individually based on clinical examination of the patient. Manual therapy, mobilization of clavicle, isometric relaxation and antigravity relaxation of pectoral and trapezius muscles, stretching, proper breathing drill, treating of trigger points in minor pectoral muscle can be complemented by the appropriate physical therapy. Conclusion.Rehabilitation therapy of the TOS can significantly help to improve the quality of life of the patient.
Key words: thoracic outlet syndrome, compression syndromes, physiotherapy
MUDr. Marek Škorňa
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno
MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství FN Brno
MUDr. Tomáš Ostřížek
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Disekce aorty typu A
MUDr. Petr Grenar
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Dan Rakušan
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
MUDr. Tomáš Adámek, Ph.D.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
Pagetův-Schrötterův syndrom – námahová trombóza horní končetiny v klinické praxi
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
I. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Bratislava
doc. MUDr. Mária Hulíková, CSc.
Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA spol. s r. o., Košice
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Zuzana Jedináková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin, Centrum hemostázy a trombózy, HEMO MEDIKA spol. s r. o., Martin
Štvrté pokračovanie Svetového dňa trombózy v Martine
created by © zooom.sk s.r.o.